Statuten

De regelgeving die voor de leden van de BC Het Anker van toepassing is, staat vermeld in haar statuten, het Huishoudelijk Reglement en in andere door de vereniging, de Nederlandse Badminton Bond (N.B.B.) of door derden inzake de badmintonsport opgelegde regelgeving.
(De officiële statuten zijn in beheer en in te zien bij de secretaris van de vereniging)

De belangrijkste punten die in de statuten zijn opgenomen zijn:

 • De vereniging draagt de naam “Badmintonclub Het Anker”;
 • De vereniging is aangesloten bij en lid van N.B.B.;
 • De leden zijn verplicht tot het betalen van inschrijfgeld en contributie;
 • De leden dienen zich te houden aan de regels, die in de hierboven vermelde regelgeving staat voorschreven;

De vereniging stelt zich ten doel om de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en die van de badmintonsport in het bijzonder te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door:

 • Het bijeenbrengen van de leden in verenigingsverband en het aanmoedigen van het badmintonspel;
 • Het maken van propaganda voor de badmintonsport op alle gebied;
 • Het inschrijven voor- en deelnemen aan badmintonwedstrijden;
 • Het bevorderen van de gemeenschapszin onder haar leden;
 • Het verrichten van alles wat voor de badmintonsport van belang is.

Het bestuur dient uit minimaal vijf en maximaal uit negen leden te bestaan;

 • De bestuursleden worden door de leden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering (a.l.v.);
 • In het 1e kwartaal van elk kalenderjaar wordt door het bestuur een a.l.v. uitgeschreven;
 • De a.l.v. heeft de wetgevende macht van de vereniging;
 • Het bestuur stelt samen met de a.l.v. een Huishoudelijk Reglement op;
 • Ieder lid dient op de hoogte te zijn gebracht over de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement;
 • (Zie hiervoor onder de link Downloads op onze Website);

In gevallen waarin genoemde regelgeving niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

 

Lidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond

De BC Het Anker is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (N.B.B.).

 

Subsidie

Vanwege haar lidmaatschap bij de N.B.B. ontvangt de BC Het Anker jaarlijks gemeentelijke subsidie. Van de door de leden betaalde contributiegelden wordt een klein bedrag aan de N.B.B. afgedragen. Om die reden zijn alle leden van onze vereniging lid van de N.B.B.