Preventie beleid seksuele intimidatie.

DOEL:

Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen Bc Het Anker, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over dit beleid t.a.v. Seksuele Intimidatie, het risico op Seksuele Intimidatie zo klein mogelijk te maken, en incidenten op adequate manier af te handelen.

 

DEFINITIE:

Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een Seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast; in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 

UITGANGSPUNTEN:

Bc Het Anker verklaart:

 1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen de vereniging, om Seksuele Intimidatie in de sportvereniging te voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als risicogroep. Onder het maximaal haalbare valt tenminste het volgende: Het thema Seksuele Intimidatie wordt opgenomen in het beleid van Bc Het Anker, met daarin vastgesteld
 • De Gedragsregels voor trainers / begeleiders in de sport,
 • Het aannamebeleid ten aanzien van trainers / begeleiders,
 • Waar kunnen leden terecht voor meldingen / klachten / vragen.
 1. Er voor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de sportvereniging.

 2. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF en de badmintonbond worden uitgereikt.

 

DE GEDRAGSREGELS VOOR TRAINERS EN BEGELEIDERS IN DE SPORT :

 De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld, om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer / begeleider, te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor de begeleiders en sporters in concrete situaties.  

Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun Tuchtrecht:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé– leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.De begeleider onthoudt zich van elke vorm van ( macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en / of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust ( doen ) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training ( stages ), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en ( macht ) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de ( jeugdige ) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen / instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen ( in) materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet ( direct ) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

HET AANNAMEBELEID TEN AANZIEN VAN TRAINERS / VRIJWILLIGERS ):

Bij het aanstellen van trainers / begeleiders zullen door Bc Het Anker onderstaande punten gehanteerd worden:  

 

 1. Kennismakingsgesprek.

  Het Bestuur zal een kennismakingsgesprek voeren, wat zal laten zien dat de organisatie de inzet van de trainer / begeleider serieus neemt, met potentiële kandidaten. In het gesprek zal gevraagd worden naar de motivatie om met kinderen te willen werken, naar zijn / haar werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

 

 1. Controleren van referenties.

  Het Bestuur van Bc Het Anker zal ook de achtergronden van nieuwe trainers / begeleiders controleren. Dit kan door op basis van het CV, contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de trainer / begeleider actief is geweest.

 

 1. Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG ).

  Een verklaring Omtrent Gedrag, is een verklaring, waarbij het Ministerie van Justitie controleert, of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd.

Bc Het Anker vindt een VOG een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer/ Begeleider. De VOG moet door de persoon zelf worden aangevraagd, in samenwerking met het Bestuur van Bc Het Anker, via de website van het Ministerie van Justitie. Bij voorkeur dient het complete traject van VOG-aanvraag ( tot en met het inleveren van het document ), voor aanvang van de functie plaats te vinden.

Daarnaast zal een herhalingsfrequentie van eens per vijf jaar gehanteerd worden, welke door de secretaris beheerd zal worden.

 

 1. Aanmelding trainer / begeleider als lid van Badminton Nederland;

  waarmee de trainer / begeleider onder het Tuchtrecht van Badminton Nederland valt. Er kan ook eventueel een VOT ( Verklaring Onderwerping Tuchtrecht ) ondertekend worden. Het Tuchtreglement van Badminton Nederland is terug te vinden op de website: www.badminon.nl;

  home / Badminton Nederland / reglementen / tuchtreglement.
 1. De Gedragsregels voor trainers / begeleiders in de sport.

  Voor trainers / begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.

Het naleven van de “Gedragsregels voor trainers / begeleiders in de sport “, wordt als belangrijk uitgangspunt gehanteerd. Middels ondertekening van dit document, verbindt de ondertekenaar zich aan deze regels. Het document is terug te vinden op onze website: www.bchetanker.nl

 

BIJ WIE KUNNEN LEDEN TERECHT VOOR MELDINGEN / KLACHTEN / VRAGEN:

 

Vertrouwenscontactpersonen ( VCP ) fungeren als eerste opvang voor leden ( sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur ) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of Bond om preventieve maatregelen te nemen.

 

Bc Het Anker zal gebruik maken van :

 • De VCP zoals deze is aangesteld door Badminton Nederland. Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid, een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt.

 • Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die NOC*NSF op dit punt biedt ( door het lidmaatschap van Badminton Nederland ) : Het NOC*NSF helpt, door, per traject, één deskundige in te zetten voor het slachtoffer, één voor de beschuldigde, en eventueel ook één voor de vereniging. Deze deskundigen werken volledig onafhankelijk van elkaar.
 • Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Bij het Vertrouwenspunt kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken zie mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

 

In contact komen met een vertrouwenspersoon ?

Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport ( 0900 – 2025590, € 0,10 per minuut ). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur, en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.

Voor meer informatie: www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON EN Bc Het Anker:

Veel verenigingen hebben zelf een Vertrouwenscontactpersoon.

Helaas beschikt Bc Het Anker ( nog ) niet over een vertrouwenscontactpersoon.